Wielka Sobota

„W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył [Bóg] w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.” (Rdz 2, 1-2)

Wykonało się. Jezus Syn Boży spoczywa w grobie, odpoczywa po dziele stworzenia, odnowienia i odkupienia, by dopełnić wszystkiego przez swoje Zmartwychwstanie. Wraz z otwarciem oczu Jezusa po Jego Śmierci i Jego otwartym grobem, otworzyło się dla wszystkich ludzi niebo. Otworzyła się nadzieja na życie wieczne, na wejście do odpoczynku Boga.

Chrystus Zmartwychwstał naprawdę… Naprawdę Zmartwychwstał!

„Dzień i noc objawiają nam zmartwychwstanie: noc umiera, dzień wstaje; dzień odchodzi, noc się zbliża” św. Klemens Rzymski

„Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.”