Fotowoltaika

Styczeń 2017 r.
Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp przyłączonej do sieci budynku Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach”
Wartość ogólna zadania: 301 965 zł brutto
Wysokość dofinansowania: 177 840 zł
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji
Z uwagi na znaczne zużycie i koszty energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 39,52 KWp.
W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace

 1. dokumentacja projektowa inwestycji;
 2. prace geodezyjne;
 3. prace ziemne przygotowujące grunt pod planowaną instalację;
 4. montaż konstrukcji instalacyjnej do montażu paneli pv na ziemi;
 5. montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 152 szt.;
 6. montaż infrastruktury towarzyszącej: inwerterów, rozdzielnie systemu pv, zabezpieczenia itp.;
 7. wykonanie połączenia kablowego pomiędzy panelami pv, a inwerterem;
 8. zainstalowanie optymalizatorów;
 9. przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;
 10. wykonanie przyłącza informatycznego i instalacji wewnątrz budynku Seminarium dla bieżącego odczytu danych o pracy instalacji pv;
 11. wykonanie instalacji odgromowej;
 12. wykonanie ogrodzenia zamontowanej instalacji naziemnej;
 13. opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pv zostanie zamontowana na gruncie w ogrodzie przykościelnym.

/Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.
Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne WSD.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Maj 2017 r.
Dotyczy zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp przyłączonej do sieci budynku Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach”.
W dniu 23.03.2017 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na dzień 31 maja 2017 r, oraz zmniejszenia kosztu całkowitego zadania do kwoty 177 840 zł brutto.