O Teologii

W naszym Seminarium czas sesji trwa nadal. Na naszych indeksach widnieją bardzo różne przedmioty. Na naukę jednych należy poświęcić więcej czasu, inne nie wymagają tego. Czy zatem są przedmioty mniej ważne? Raczej nie. Jednak z pewnością spośród wszystkich wyróżnić należy teologię dogmatyczną, bo jak powiada jeden z naszych profesorów: „czym chirurgia dla medycyny, tym dogmatyczna dla teologii.”

I rzeczywiście. Teologia dogmatyczna za punkt wyjścia biorąc Objawienie pragnie zgłębić tajemnicę Boga i Jego dzieła. Jaśniej może zobrazować to, czym teologia dogmatyczna jest, przedstawienie jej poszczególnych części, podrozdziałów. Bo sama posiada ich bardzo wiele, i te części – traktaty, mówią o rzeczach tak ważnych i doniosłych, że same stają się osobnymi przedmiotami. I tak:

sesjaChrystologia, Najważniejszy traktat dogmatyki. Zajmuje się osobą Jezusa Chrystusa, zmierzając do Jego wielostronnego przedstawienia. Mówi o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, o Jego unii hipostatycznej, tzn. jak to możliwe, że Jezus był i Bogiem i człowiekiem.

Trynitologia, Traktat o Trójcy Świętej, zgłębiający na podstawie Objawienia to, kim jest Bóg sam w sobie, odpowiadający na pytanie o tajemnicę Boga Jednego, a zarazem będącego w trzech Osobach.

Mariologia, mówi o osobie Matki Syna Bożego. Na podstawie Pisma św. i Tradycji dogmatycznej ukazuje  szczególne Maryi miejsce w dziele zbawienia, Jej wybranie, dziewicze poczęcie z Ducha Świętego, obecność w życiu Jezusa i Kościoła.

Pneumatologia, traktat o Duchu Świętym. Część teologii, która „została doceniona” w czasach nam współczesnych. Mówi o tym, kim Duch Święty jest, co możemy o Nim powiedzieć na podstawie Pisma św. oraz jaka jest Jego rola i misja w życiu całego Kościoła i poszczególnego wierzącego.

Charytologia zajmuje się łaską jako darem wysłużonym przez Chrystusa. Przez to traktat ten jest ściśle związany z chrystologią. Wyjaśnia on, czym jest łaska, jak ważna jest dla życia każdego z nas.

Soteriologia to kolejny dział teologii dogmatycznej ściśle związany z chrystologią. Zajmuje się dziełem zbawczym Chrystusa, tym, czego On dokonał przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, jakie są tego owoce dla nas.

Protologia traktuje o początkach świata: o stworzeniu przez Boga świata, o aniołach, o raju, o grzechu pierworodnym oraz o Bożej Opatrzności.

Eschatologia z kolei na zasadzie przeciwieństwa do protologii zajmuje się rzeczami ostatecznymi: śmiercią, sądem ostatecznym, zmartwychwstaniem, stanami życia przyszłego, (piekło, niebo), zagadnieniem czyśćca.

Eklezjologia, traktat zajmujący się zagadnieniem Kościoła. Czym jest Kościół, Jego początki, misja we współczesnym świecie.

Sakramentologia, nauka o sakramentach. Wyjaśnia czym są sakramenty, jakie jest ich działanie, jak ważne są dla wzrostu życia duchowego w nas.

Ekumenizm, inaczej Teologia jedności chrześcijan. Ekumenizm przygląda się podziałowi chrześcijan, stara się wniknąć w jego przyczyny oraz szuka dróg do zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa.