800-lecie Wyprawy św. Franciszka na Bliski Wschód – sympozjum naukowe

 W dniu 23 listopada 2019r. w auli seminaryjnej WSD OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach odbyło się sympozjum naukowe na temat:  ,,800 – lecie wyprawy  św. Franciszka na Bliski Wschód. Ewangelizacja czy obecność?”

Bezpośrednio po modlitwie o. Rektor Mirosław Bartos przywitał wszystkich przybyłych gości i przedstawił plan sympozjum. Podkreślił szczególną rolę o. Rafała Kwiatkowskiego w organizacji tego spotkania. Sympozjum podzielone było na dwa panele: pierwszy miał charakter wykładowy, w którym brało udział 3 prelegentów i drugi będący panelem dyskusyjnym.

Po słowie wstępu swój wykład rozpoczął o. dr Andrzej Zając OFMConv, z Krakowa. Podjął temat: ,,Św. Franciszek na Bliskim Wschodzie. Fakty, konteksty, następstwa.” Prelegent opisał fakty historyczne, które mówią o misjach św. Franciszka zamieszczonych w pismach św. Bonawentury i Tomasza z Celano. Jako konteksty wyprawy podał motyw męczeństwa, chęć głoszenia pokoju i miłości Chrystusa wśród Saracenów, czy otwartość Franciszka na inną kulturę. Wśród następstw wyodrębnił inspirację do modlitwy wypływającą po spotkaniu z muzułmanami, porzucenie stereotypów i uprzedzeń, oraz że święty zasymilował do swej duchowości to co zauroczyło go w spotkaniu z Saracenami. 

Następny wykład poświęcony ,,Kustodii Ziemi Świętej i jej zarys historyczny” przedstawił o. dr Salezy Tomczak OFM z Poznania. Opisał jak wyglądało życie Braci Mniejszych, rozwój historii kustodii, a także przybliżył jej obecny stan i główne zadania  franciszkanów na tamtych terenach. 

Jako ostatni głos zabrał o. Celestyn Paczkowski OFM z Torunia, na temat ,,Ewangelizacyjna misja Braci od sznura we współczesnym kontekście Bliskiego Wschodu.” Mówił o praktykach liturgicznych, badaniach archeologicznych i konserwatorskich, które prowadzą bracia, a także dialogu ekumenicznym i skutkach  kryzysu jaki dotknął Syrię. 

Panel dyskusyjny pod przewodnictwem o. dr Jerzego Łopata OFMConv z Łodzi Łagiewnik, dotykał trzech kwestii: Jakie były motywy przybycia św. Franciszka do Ziemi Świętej? Co rozumiemy przez ewangelizację i obecność? Dlaczego św. Franciszek nie musiał nawracać Saracenów w Ziemi Świętej? Padło także kilka pytań ze strony słuchających, których łącznie przybyło około 40 osób. Spotkanie na auli zakończyło się podziękowaniami o. Rektora oraz błogosławieństwem, którego udzielił o. Wikariusz Prowincjalny Piotr Szczepański.