Pytasz mnie: Co to znaczy wierzyć?

„[…]Patrzymy, słuchamy, czytamy i… ostatecznie wierzymy, choć rzadko jesteśmy naocznymi świad­kami wydarzeń, o których informu­ją nas inni. W naszym codziennym wierzeniu powołujemy się na ogól­nospołeczne autorytety, które cie­szą się powszechnym zaufaniem.

Wiara jest również informa­cją o Bogu, którą przekazują nam autorytety i świadkowie zda­rzeń, doświadczeń i znaków, które towarzyszyły ludziom róż­nych czasów i kultur. Wydarzenia te w dużej części zostały spisane (Pismo Święte), inne zaś w róż­nych formach stały się treścią przekazu z pokolenia na pokolenie (Tradycja). Tak właśnie wiara stała się Twoim udziałem. Jej nieoczy­wistość i niemożliwość empirycz­nego – namacalnego zweryfikowa­nia, stawia ją poza pewnością czy opinią i każe ludziom wierzącym całkowicie zaufać doświadczeniu kilku tysięcy lat, w ciągu których miliony ludzi pochylało się przed Bogiem i doświadczało Jego mocy.

„Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowo­dem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Wiara zatem jest zaufaniem Bogu, który jest Prawdą i nikogo w błąd nie może wprowadzić. Bóg, który ob­jawił się człowiekowi minionych czasów: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach prze­mówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1), najpełniej objawił się w Jezu­sie Chrystusie, czego naocznymi świadkami byli ludzie tamtych czasów, którzy na kartach czterech wersji Ewangelii złożyli świadec­two swoich doświadczeń: „[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Sło­wie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i cze­go dotykały nasze ręce” (1 J1,1).

Uwierzyć oznacza przy­jąć Boga objawionego przez Je­zusa w Duchu Świętym, który wytyczył człowiekowi drogę prowadzącą do zbawienia. […]”

 

Tekst jest fragmentem artykułu o. Jerzego Szyrana „Artykuł dla wierzących”, zamieszczonego w 108 numerze „Naszego Życia”.

 

Dowiedz się więcej o seminaryjnym piśmie „Nasze Życie”.