Nasze Życie 112 – Pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce

Pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce

75 lat od pierwszej audycji Radia Niepokalanów i 18 lat od jego reaktywacji

          Podczas obchodów rocznicy miały miejsce uroczysta Msza święta wBa­zylice Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie oraz kon­cert pana Krzysztofa Krawczyka. W tym wydarzeniu brali udział m.in. prowincjałowie prowincji warszawskiej i gdańskiej oraz za­stępca prowincjała prowincji kra­kowskiej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), kapłani zakonni i diecezjalni z róż­nych diecezji Polski, Piotr Lignar – dyrektor Programowy Polskiego Radia oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy katolickich rozgłośni w Polsce. Obecni byli także marszał­kowie województw mazowieckie­go i łódzkiego – Adam Struzik oraz Witold Stępień, wójtowie, burmi­strzowie, prezydenci oraz starosto­wie samorządów z województw mazowieckiego i łódzkiego, a tak­że pracownicy i dotychczasowi dy­rektorzy Radia Niepokalanów.

Patronat honorowy nad ob­chodami sprawowali abp Wacław Depo – metropolita częstochow­ski – przewodniczący Rady ds. Środków Masowego Przekazu KEP oraz abp Marek Jędraszewski – metropolita łódzki.

Brakowało mi wartości chrześci­jańskich i natrafiłam przypadkiem na rozgłośnię z Niepokalanowa. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, gdzie jest Niepokalanów (słuchaczka ze Świątnik koło Wolborza).

Mszy świętej rozpoczynają­cej uroczystości przewodniczył prowincjał prowincji Matki Bożej Niepokalanej, do której należy Niepokalanów – i tym samym – po­łożona na jego terenie Rozgłośnia. O. Wiesław Pyzio zauważył, że w świecie, w którym żyjemy, wielką rolę odgrywają środki masowego przekazu. Dobrze wykorzystane – doprowadzą człowieka do pełnej realizacji swojego życia i powoła­nia. W sytuacji odwrotnej, gdy me­dia wykorzystane zostaną w złym celu – prowadzić mogą do utraty człowieczeństwa, przeznaczenia i sensu życia ludzkiego.

„Pozwólcie mówić Ojcu Maksymilianowi”

Szczególnie interesujące oka­zały się, mimo ich długości, prze­mówienia, jakie miały miejsce na koniec Mszy świętej. Można po­wiedzieć, że stanowiły one swe­go rodzaju wieloaspektową ocenę funkcjonowania RN i ukazywały jego ważną rolę na różnych płasz­czyznach życia społecznego i reli­gijnego. Na początku przemówień został odczytany list arcybiskupa Wacława Depo. Przypomniał on, że RN było pierwszą katolicką rozgłośnią w Polsce. Z kolei obec­ni marszałkowie wskazywali na ważny wkład RN w życie ich wo­jewództw, a także na wielkie zna­czenie słowa (które może nieść prawdę, informację, ale może też ranić i zabijać). Ciekawym było stwierdzenie, że specyfiką fal ra­diowych jest to, że nie tylko prze­nikają one nasze ciała (jak zwykłe fale elektromagnetyczne), ale także dotykają naszej duszy, pozosta­wiając w niej informacje, które ze sobą niosą.

Jest to radio, które promuje wartości, które są mi bliskie. W polskim eterze brakuje takich rozgłośni, więc znalazłem – można powiedzieć – swoją falę i stałem się słuchaczem tego radia.(słuchacz z Żyrardowa).

Wśród wszystkich wypowiedzi szczególnie warto zwrócić uwagę na jedną z ostatnich. Były to sło­wa dyrektora radia „Jasna Góra” – o. Kamila Szustaka, który niejako nakreślił rolę nie tylko RN, ale i całe­go klasztoru niepokalanowskiego. Prosił on nas, franciszkanów, aby­śmy pokazywali wszystkim przy­bywającym do Niepokalanowa piękno życia św. Maksymiliana i innych świętych franciszkańskich i w ten sposób zachęcali innych do pięknego życia. Prosił, abyśmy uczyli innych sięgać zarówno po to, co piękne, jak i po to, co trudne – na wzór św. Maksymiliana, któ­ry przyjął białą i czerwoną koronę. O. Kamil zwrócił się także do pra­cowników RN – zaznaczając, że nie będzie już składał życzeń – z jed­ną prośbą: „Pozwólcie mówić św. Maksymilianowi”. Podkreślił on wielkie znaczenie tego, jak święty Założyciel RN odnosił się do Matki Bożej i zakończył swoje wystąpie­nie zapewnieniem: „Niepokalana zwycięży”.

Korzystając zatem z okazji, również my, klerycy franciszkań­scy z Łodzi Łagiewnik, przyłącza­my się do gratulacji i życzeń dla naszej Rozgłośni, a jednocześnie zwracamy się do wszystkich na­szych Drogich Czytelników z go­rącą prośbą o modlitwę w intencji RN, aby wypełniało swoją misję zgodnie z Bożą Wolą. Jednocześnie zachęcamy do „słuchania” św. Maksymiliana zarówno przy po­mocy RN, jak i innych źródeł. Jedną z jego ważnych wypowiedzi (na temat Prawdy) przytaczamy także w obecnym numerze NŻ w dziale „Rycerstwo Niepokalanej”.

Krótka historia

W dniach 8 grudnia 1937 r. i 2 lutego 1938 św. Maksymilian wy­głosił dwie audycje w Polskim Radiu (ich tekst jest dostępny – zob. Pisma t. II, 1129 i 1137). W uro­czystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1938 r. rano św. Maksymilian mówił do braci o ko­rzystaniu z osiągnięć techniki: „Te wynalazki są dobre same w sobie i powinny służyć najpierw dla celów Bożych, a później – ludzkich. Dziś jest inaczej: najpierw te i owe wy­nalazki uczynią dużo złego, a póź­niej dopiero my z nich korzystamy. Jest to niewłaściwe. I zasługiwali­byśmy na naganę, gdybyśmy dali się w tym ruchu korzystania

Dyrektor o. Damian Karczmar:

Cel jest jeden – dobrze żyć tutaj na ziemi, aby kiedyś osiągnąć niebo.

z wy­nalazków wyprzedzić. Dziś święto Niepokalanego Poczęcia. Wszyscy mamy zamknąć poprzednie życie, a rozpocząć nowe, skierowane ku Niej, poświęcone dla Niej – bez «ale»…” (zob. Konferencja nr 198, z 8 grudnia 1938 r., Konferencje asce­tyczne, wyd. 1990, s. 315–317).

W godzinach 19.00–20.00 tego dnia Radio Niepokalanów nadało pierwszą próbną audycję (jej tekst nie został jednak to tej pory odna­leziony).

Oficjalna nazwa radia brzmiała „SP 3 Radio Niepokalanów”, a jego sygnałem był fragment melodii pieśni Po górach dolinach. Audycje

Krzysztof Krawczyk (o obchodach rocznicy) 

Czuję się wyróżniony, że mogę dzisiaj z wszystkimi być tutaj nie tylko na placu,

ale i w świątyni, gdzie odbyła się wielka uroczystość.

próbne zostały wyemitowane nie­stety tylko dwa razy. Do samej wojny Niepokalanów nie uzyskał formalnej koncesji na regularne nadawanie audycji, choć do ich nadawania był gotowy. Dnia 1 marca 1995 r. (w środę popielcową), za pozwoleniem ów­czesnego prowincjała prowincji Matki Bożej Niepokalanej o. Józefa Łapińskiego i po otrzymaniu koncesji, Radio Niepokalanów wznowiło swoją działalność. Jego pierwszym dyrektorem został o. Grzegorz Bartosik.

br. Grzegorz Owsianko