Inauguracja roku akademickiego 2020/21

Uroczystym odśpiewaniem pieśni Gaudeamus igitur rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2020/21.Wcześniej pod przewodnictwem o. prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Bartosika – ministra prowincjalnego z Warszawy uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której słowo wygłosił do nas o. Wojciech Kulig – minister prowincjalny z Gdańska.

Po Mszy zebraliśmy się w seminaryjnej auli. Po odśpiewaniu pieśni Gaude Mater Polonia Ojciec Rektor przywitał zaproszonych gości, a wśród nich dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika, którego filią jest nasze seminarium. Oprócz niego przybili księża rektorzy z łódzkich seminariów (diecezjalnego; dla osób powyżej 35 r. ż.; Redemptoris Mater) i wicerektor seminarium z Łowicza oraz nasi wykładowcy zarówno duchowni, jak i świeccy. Następnie Ojciec Sekretarz odczytał sprawozdanie z mijającego roku akademickiego, po czym wręczono nagrody za najlepsze wyniki w nauce.

Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja braci z pierwszego roku oraz wręczenie im indeksów. Mury naszego seminarium powiększyły się zatem o 9 współbraci (7 kleryków i 2 juniorystów). Przed oficjalnym ogłoszeniem przez Ojca Rektora rozpoczęcia nowego roku, kilka słów zachęty wygłosili do nas przybili goście. Zaś inauguracyjny wykład wygłosił dla nas o. dr Karol Adamczewski, który w tym roku obronił swoją rozprawę doktorską na Wydziale Prawa KUL. Tematem wykładu były Biblijno-rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus.

Inaugurację zakończyliśmy wspólnym obiadem. 

Od tego roku, zgodnie z decyzjami Kapituł Prowincjalnych zmienił się także zarząd naszego seminarium. Nowym rektorem został o. dr Piotr Żurkiewicz, wicerektorem o. mgr lic. Jacek Korsak oraz sekretarzem studiów o. mgr lic. Jan Olszewski. Oprócz nich nowymi ojcami duchownymi zostali o. Edward Sobolewski i o. Grzegorz Papuga. Życzymy im obfitości Bożej łaski oraz opieki Niepokalanej w wykonywaniu powierzonych posług.

Podczas inauguracji zabrakło niestety braci z kursu V, którzy ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 jednego z ojców z klasztoru w Darłowie zostali objęci kwarantanną. Na szczęście wszyscy czują się dobrze i we wtorek powrócą już do seminarium.